Πολυκριτήρια Ανάλυση

Multicriteria

Για τους σκοπούς του έργου, η αξιολόγηση του βαθμού επικινδυνότητας υλοποίησης της κάθε δράσης, με κριτήριο την έκθεσή τους στους αναγνωρισμένους κινδύνους και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πολιτών, πραγματοποιείται με τη μέθοδο πολυκριτήριας υποστήριξης αποφάσεων TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution), η οποία αναπτύχθηκε ως εναλλακτική στην οικογένεια μεθόδων ELECTRE και αποτελεί μία μέθοδο αντισταθμιστικής συνάθροισης που βασίζεται στο αξίωμα ότι η επιλεχθείσα δράση θα πρέπει να έχει την ελάχιστη γεωμετρική απόσταση από την ιδανική λύση και τη μέγιστη γεωμετρική απόσταση από την χείριστη λύση. Η επιλογή της TOPSIS οφείλεται στην ευρεία αξιοποίησή της στη βιβλιογραφία που αφορά τον συγκεκριμένο χώρο προβλήματος, και τη δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων πολλαπλών κριτηρίων από πολλαπλούς αποφασίζοντες.

 

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

portfolio

 

Η μέθοδος augmented ε-constraint (AUGMECON & AUGMECON-2) είναι μία τεχνική πολυκριτήριας βελτιστοποίησης και εφαρμόζεται κυρίως σε προβλήματα με μεικτές-ακέραιες μεταβλητές, όπως είναι κατά κύριο λόγο τα προβλήματα ανάλυσης χαρτοφυλακίου. Παρέχει τη δυνατότητα αναλυτικής αντιμετώπισης προβλημάτων πολλαπλών αντικειμενικών συναρτήσεων, ενώ ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται οδηγεί σε γρήγορο εντοπισμό της βέλτιστης λύσης. Η ανάλυση χαρτοφυλακίου διαμορφώνεται και επιλύεται υπολογιστικά με τη χρήση του λογισμικού μαθηματικού προγραμματισμού και βελτιστοποίησης GAMS (General Algebraic Modeling System).

Η αβεβαιότητα στις παραμέτρους του προβλήματος είναι στοχαστικής φύσεως, δηλαδή ποσοτικοποιείται με την μορφή κατανομών πιθανότητας. Χρησιμοποιείται συνδυασμός Πολυκριτηριακής Βελτιστοποίησης και προσομοιώσεων Monte Carlo.

 

Ανάλυση Ευρωστίας

 

Robustness

 

Η μέθοδος που αξιοποιείται για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας των παραμέτρων στο μοντέλο μικτού ακέραιου προγραμματισμού, βασίζεται στην ιδέα της επαναληπτικής τριχοτομικής προσέγγισης (Iterative Trichotomic Approach-ITA). Η μέθοδος αυτή ασχολείται με πολυδιάστατα προβλήματα επιλογής χαρτοφυλακίου και παρέχει πληροφορίες σχετικά με το βαθμό βεβαιότητας για την παρουσία ενός συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου μπαλόνια bride στο τελικό σύνολο βέλτιστων χαρτοφυλακίων.