Βασικα Στοιχεία Έργου

 

ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: POLIFOLIO

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: T1ΕΔΚ-05167

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης (ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ) και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος(Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία) (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-05167).

Νέα – Ανακοινώσεις – DERMIS

 

 

Αντικείμενο έργου

 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια σημαντική στροφή των κέντρων λήψης αποφάσεων προς τη διεύρυνση της συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με στόχο την ενσωμάτωση των διαφορετικών οπτικών και προτεραιοτήτων των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων στη χάραξη πολιτικής και την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσεων, επιχειρησιακών προγραμμάτων κ.ά.

Η δυνατότητα έκφρασης των απόψεων υποεκπροσωπούμενων ή περιθωριακών ομάδων του πληθυσμού διευρύνει το πεδίο και τη θεματολογία του δημόσιου λόγου και οδηγεί στην ορθότερη αξιολόγηση του δημόσιου συμφέροντος και σε ορθότερες κοινωνικές επιλογές. Συμβάλει δηλαδή καθοριστικά στη λήψη ορθής και δίκαιης απόφασης.

Το αντικείμενο του έργου συνίσταται στη συμμετοχική δράση των πολιτών, η οποία έχει ως στόχο να διευκολύνει την επιρροή μεμονωμένων ανθρώπων και ομάδων στο σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικής, μέσω συμβουλευτικών και συμμετοχικών διαδικασιών, αποσκοπώντας:

  • στην πολιτική εγκυρότητα και διαφάνεια στον σχεδιασμό λύσεων για την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων.
  • στη συμμετοχή του κοινού για τη συνδιαμόρφωση, μαζί με τους σχεδιαστές και τα κέντρα λήψης αποφάσεων, των παρεμβάσεων σε θέματα που το αφορούν.
  • στην ανάπτυξη υπεύθυνων συμπεριφορών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της κοινωνίας (περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών, αναπτυξιακών κ.λπ.), μέσα από την πλατιά ενημέρωση και την αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών.

 

Στόχος έργου

 

Η διαμόρφωση στρατηγικής αποτελεί συνήθως μια πολύπλοκη διαδικασία χάραξης πολιτικής, λόγω του μεγάλου αριθμού συνδυασμών πολιτικών και της αμφιλεγόμενης επίδρασης τους στους ωφελούμενους, οι οποίοι έχουν μικρό λόγο ατομικά στη λήψη αποφάσεων.

O στόχος του έργου είναι διττός:

  • Ανάπτυξη μεθοδολογίας και υποστηρικτικού λογισμικού για την ενσωμάτωση της συμμετοχικής καινοτομίας και της λήψης αποφάσεων στη διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου πολιτικής. Η μεθοδολογία και το λογισμικό θα επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους και τους αποφασίζοντες να σχεδιάζουν και να επιλέγουν από κοινού τους πλέον αποτελεσματικούς συνδυασμούς πολιτικών με τη βοήθεια της τεχνικής του πληθοπορισμού και μεθόδων μοντελοποίησης, προσομοίωσης και αξιολόγησης επιλογών με χρήση ανοιχτών δεδομένων.

  • Δοκιμή και έλεγχος του συστήματος (μεθοδολογία και λογισμικό) σε πραγματικές συνθήκες, με την υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών στο πεδίο της δημόσιας πολιτικής (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης-ΟΤΑ), στο πλαίσιο κατάρτισης Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ), με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας και επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.

 

Φάσεις υλοποίησης έργου

 

Η προσέγγιση του έργου προβλέπει τρεις φάσεις με την υποστήριξη εξειδικευμένου πληροφοριακού συστήματος για τη διαδικασία σύνθεσης: 

  • Φάση Α. Προετοιμασία
  • Φάση Β. Συμμετοχή Ωφελούμενων
  • Φάση Γ. Λήψη Αποφάσεων

Στη φάση Α, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής (αποφασίζοντες), ορίζουν τις δράσεις αειφόρου ανάπτυξης που επιθυμούν να εξετάσουν, καθώς και τα ρίσκα που επηρεάζουν την ομαλή υλοποίησή τους, ενώ περιγράφουν τα αντίστοιχα πλαίσια δράσεων. Υποβοηθούνται από ειδικά σχεδιασμένο γραφικό περιβάλλον μοντελοποίησης και τη χρήση διαθέσιμων ανοικτών δεδομένων, για να δημιουργήσουν μοντέλα της πολιτικής τους.

Στη φάση Β, οι ωφελούμενοι ενημερώνονται για τα υφιστάμενα πλαίσια δράσεων, και έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις εν λόγω δράσεις αειφόρου ανάπτυξης ως προς το κάθε ρίσκο ξεχωριστά, με τη βοήθεια κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτηματολογίων. Παράλληλα μπορούν να προτείνουν νέες δράσεις προς ενσωμάτωση στο ευρύτερο μοντέλο στρατηγικών πολιτικών της φάσης Α, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε νέα χαρτοφυλάκια πολιτικής.

Τέλος, στη φάση Γ, οι αποφασίζοντες αναλύουν, με τη βοήθεια μεθόδων προσομοίωσης, δυναμικών συστημάτων, πολυκριτηριακής ανάλυσης, ανάλυσης χαρτοφυλακίου και ανάλυσης ευστάθειας, τους συνδυασμούς δράσεων που έχουν προτείνει οι ωφελούμενοι. Οι τεχνικές επιτρέπουν τη διαμόρφωση χαρτοφυλακίων δράσεων, οι οποίες με τη σειρά τους γνωστοποιούνται στους πολίτες προκειμένου οι τελευταίοι να εκφράσουν τις απόψεις τους, να αποτυπώσουν τους προβληματισμούς τους και εν τέλει να επιλέξουν το χαρτοφυλάκιο πολιτικών που θεωρούν ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους σκοπούς του προβλήματος. Οι φάσεις Α, Β και Γ επαναλαμβάνονται έως ότου βρεθεί μια ικανοποιητική λύση.