Το τελικό λογισμικό που πρόκειται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου, βασικός πυλώνας υλοποίησης του οποίου αποτελεί η συμμετοχή των πολιτών, περιλαμβάνει πολιτικές που διαρθρώνονται γύρω από τους εξής άξονες προτεραιότητας: 

  • Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των δημοτών
  • Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής και των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση
  • Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου.

Συνεπώς οι ΟΤΑ, ως συλλογικοί εκφραστές της τοπικής κοινωνίας, βασικοί μηχανισμοί βελτίωσης της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και συνδετικοί κρίκοι με την κεντρική εξουσία, συγκαταλέγονται στους βασικούς ωφελούμενους του έργου, στο πλαίσιο ανάπτυξης Σχέδιων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ), τα οποία καλούνται να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν οι Δημοτικές Αρχές ανά τον κόσμο που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων.

Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας των ΟΤΑ (Δήμοι) που εξετάζονται είναι οι εξής:

sectors